16enm Kolok Enternasyonal Letid Kreol-Sesel

Tenm: "Lemonn kreol, lalang kreol e devlopman: defi edikatif, kiltirel e ekonomik"

28 Oktob - 2 Novanm 2018

Liniversite Sesel

 

 

Osize 16enm Kolok Enternasyonal Letid Kreol

Liniversite Sesel i fyer pour akey 16enm Kolok Enternasyonal Letid Kreol an Oktob 2018. Sa kolok pe ganny organize konzwentman avek Comité International des Etudes Créoles (CIEC). Bi sa kolok se pour antrenn resers dan domenn letid kreol, ki enkli bann lalang kreol, kiltir ek sosyete kreol, e difizyon sa bann resers atraver kolok, ensi ki ki en piblikasyon mansyel anba tit Etudes Créoles.


Premye kolok Letid Kreol (CIEC) ti fer Nice, an Frans, 50an pase. Depi sa letan, sa kolok in fer letour lemonn, e etablir lakademi kreol dan kat kwen lemonn: Sesel (1979), St Lisi (1981), Lalwizyàn (1983), Larenyon (1986), Lagiyàn (1989), Moris (1992), Gwadeloup (1996), Aix-en-Provence (1999), Larenyon (2002), Kapverd (2005), Ayti (2008), Moris (2012), Aix-en-Provence (2014) Gwadeloup (2016), Sesel (2018).


Sa kolok pou en levennman nasyonal, e i pou osi en levennman mazer dan Festival Kreol 2018.

Organize konzwentman par

Komite Enternasyonal pour Letid Kreol (CIEC) e Liniversite Sesel (UniSey)


Pour plis lenformasyon, Kontakte nou :


Liniversite Sesel, Ans Rwayal, Bwat Postal 1348

+ 248 4381222/ 2722694

Penda.Choppy@unisey.ac.sc; ciec.sez2018@gmail.com; aneesa.vel@unisey.ac.sc

Komite Enternasyonal pour Letid Kreol (CIEC)

Liniversite Sesel (UniSey)

 

Entervenan

Marie-Thérèse ChoppyAbstre

Biodata

Guillaume SamsonAbstre

Biodata

Georges Daniel Véronique


Abstre

Biodata

Lambert Félix PrudentAbstre

Biodata

 

 

PROGRANM ZENERAL KOLOK

Dat Aktivite Landrwa Ler
28 Oktob 2018 Seremoni Louvertir kolok Oditoryonm UniSey Anse Royale 17.00-19.30
29 Oktob 2018 Prezantasyon kolok UniSey Anse Royale 9-17er
30 Oktob 2018 Prezantasyon kolok

Dinen Konferans, ofer par UniSey
UniSey Anse Royale

UniCafé
9-17er

18-23er
31 Oktob 2018 Prezantasyon kolok UniSey Anse Royale 9-17er
1 Novanm 2018 Tour kiltirel ek piknik Sans Soucis - Port-Launay 9-17er
2 Novanm 2018 Prezantasyon kolok

Miting APRODEC

Klotir
UniSey Anse Royale

Oditoryonm (UniSey AR)

Oditoryonm (UniSey AR)
9-12.00

14.00-15.00

15.00

 

Landrwa

Liniversite Sesel, Ans Rwayal, Mae, Sesel

Penda.Choppy@unisey.ac.sc
ciec.sez2018@gmail.com
aneesa.vel@unisey.ac.sc

+248 4381222

+248 2722694

Lyen Sosyal

 

Lenformasyon

Atansyon tou delege kolok
(Silvouple lir sa dokiman atantivman).

Liniversite Sesel, CIEC e APRODEC i annan gran plezir pour fourni sa bann lenformasyon swivan konsernan Kolok CIEC ki pe ganny organize sa lannen, pour fasilit ou partisipasyon.


Fre lanrezistreman : Pou annan en fre lanrezistreman 50 ero pour tou delege. Sa i ava ganny peye le 28 ek le 29 oktob, avek bann dimoun kot Unisey ki responsab lanrezistreman, pandan ki bann delege pe anrezistre pour kolok. Sa larzan i ava servi pour pey sak konferans, fonksyonnman sekretaryat kolok, Overtime pour bann cleaner e lezot staf ki pe ede dan kolok. I ava osi ganny servi pour nenport bann lezot pti depans ki annan pour fer avek kolok.


Abonnman avek APRODEC: Tou delege i ganny envite pour abonn zot avek APRODEC. Fre labonnman i 20 ero pour lannen 2018-2019. Sa larzan i ava ganny peye kot UniSey. N.B Sa fre pa obligatwar pour asiste Kolok.


Lorganizasyon vwayaz : En negosyasyon in fer avek Qatar Airways pour bann delege enternasyonal ki sorti Lerop e bann ki pe transfer par Lerop pran menm avyon. Pri pour tiket ale retour i anviron 868 ero par pasaze. Peyman tiket fodre ganny fer avek APRODEC ki an retour ava pey Qatar airways. Sa vol pou kit Paris, Charles de Gaulle le 27 Oktob, 4 er apremidi e ariv Doha menm zour ver 11er25 aswar. Vol pour al Sesel pou kit Doha le 28 Oktob, 2 er bomaten e ariv 8er 05 bomaten.


Vol retour pou kit Sesel le 4 Novanm 6er 10 aswar e ariv Doha 10er45 aswar menm zour. Vol pour al Paris pou kit Doha le 5 Novanm, 1 er 15 bomaten e ariv Paris, Charles de Gaulle 6er 45 bomaten.


Akomodasyon: Lamazorite delege pou reste Coral Strand, Bovalon. Serten delege pou reste Surfers Self Catering, Bougainville, e larestan pou kot La Villa Thérèse, Ans Rwayal. I osi annan serten lapartman prive dan zanmerant Anse Royale ki’n ganny reserve par bann delege ki pe voyaz avek zot fanmir e ki swete reste pros avek landrwa kot kolok pe fer.

Sekretaryat kolok : En sekretaryat pour ganny met an plas kot kolok pe ganny fer pour bann delege ki bezwen okenn lenformasyon oubyen lasistans. Sa i enkli fasilite pour obtenir en kart telefonn mobil ouswa bann packages, led avek okenn problenm teknolozik, lasistans medikal, fotokopi e lenprimri. (Silvouple note ki Sesel i servi bann plèg standar Britanik).


Manze ek Rafresisman : Unisey pou donn dezennen e rafresisman pour tou delege pandan dirasyon kolok. Tou manze ek rafresisman pou ganny servi dan kafetarya liniversite.


Komite lakey : Pou annan dimoun kot erport enternasyonal pour akey tou bann delege enternasyonal ki ariv le 27 ek le 28 oktob.


Viza : Tou bann delege pou ganny en permi reste pour dirasyon zot sezour pourvi ki i pa depas en mwan. Napa okenn fre pour peye. Okenn delege ki pe voyaz avek manm son fanmir ouswa son konpanny i merit donn zot non e anvoy en kopi zot paspor ensi ki sa ki pour li, pour bann prosedir imigrasyon.


Transpor lokal : Transpor pou ganny fourni pour bann delege. Sa i enkli transfer erport ek lotel ziska, lote lek liniversite Sesel, e okenn aktivite kiltirel ki ganny organize, tel ki bann aktivite Festival Kreol.


Detant/ Animasyon : En koktel ek en spektak kiltirel in ganny planifye pour seremoni louvertir. Komite lokal pour loganizasyon Kolok pe osi negosye bann sware spesyal pour bann delege. En letour Mae pour vizit bann sit kiltirel pou ganny organize le 1 Novanm, ki en konze piblik isi Sesel. Dezennen pou ganny ofer.

Byenveni SeselLekip Liniversite Sesel ek Komite 33enm Festival Kreol i enpasyan pour akey zot dan nou pti kwen Paradi e nou anvizaze fer zot pas en moman inoubliyab pandan zot sezour isi. Si ou annan okenn kestyon, pa ezite pour anvoy nou en imel lo ladres (ciec.sez2018@gmail.com).


Pour plis lenformasyon lo Sesel, vizit sit web ofisyel pour destinasyon touristik. Lir plis

Kontakte Nou

Penda.Choppy@unisey.ac.sc

ciec.sez2018@gmail.com

aneesa.vel@unisey.ac.sc

+248 4381222

+248 2722694

 

Liniversite Sesel, Ans Rwayal,
Mae, Sesel